TAMEH Stacja redukcyjno - pomiarowa gazu ziemnego

Sektory
Klient
TAMEH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy stacji redukcyjno - pomiarowej gazu ziemnego o przepustowości Q=30000 Nm³/h wraz z wlotowym układem zaporowo- upustowym Dn300 i wlotowym układem zaporowo- upustowym Dn400. Podstawowym zadaniem stacji gazowej redukcyjno pomiarowej jest redukcja ciśnienia gazu z zakresu 0,8 MPa do zakresu 0,4 MPa. Na wlocie do stacji zaprojektowano podziemny zespół zaporowo-upustowy o średnicy nominalnej DN300. Zadaniem zespołu jest całkowite odcięcie dopływu gazu na teren stacji w razie awarii oraz planowanego remontu. Zespół umożliwia kontrolowane odpowietrzanie lub odgazowanie odcinków gazociągu po obydwu stronach zasuwy